Q & A

질답게시판

홈 > 회원포럼 > 질답/버그/제안
질답/버그/제안

안녕하세요.

3 똔민 2 152

메인 페이지에서 글들의 제목 크기를 크게 바꿔보고 싶습니다.

9ab18597b5fb9cc33d0cd5ed1ce8d481_1526523101_1141.png


아래 와 같이폰트가 조금 컸으면 좋겠는데 어떤식으로 하면 되는지 모르겠습니다.

도움 부탁드립니다!!!!
9ab18597b5fb9cc33d0cd5ed1ce8d481_1526523101_2572.png혹시 몰라 페이지 소스를 가져와 보았습니다.


<div class="row">

<div class="col-sm-4">


<!-- Start2 //-->

<div class="at-content">

<div class="div-tab tabs trans-top">

<div class="main-tab bg-light">

<ul class="nav nav-tabs">

<li class="active">

<a href="<?php echo G5_BBS_URL;?>/board.php?bo_table=Customer&sca=공지사항">공지사항</a>

</li>

</ul>

<a class="pull-right tab-more" href="<?php echo G5_BBS_URL;?>/board.php?bo_table=Customer&sca=공지사항">

+ 더보기

</a>

</div>

<div class="tab-content">

<div class="tab-pane active"><span class="widget-box"><?php echo apms_widget('basic-post-list', $wid.'-sc4', 'center=1'); ?></span></div>

</div>

</div>

                </div>

<!--// End2-->


</div>

                

                   <!-- ----------------- -->

                 <div class="col-sm-4">

<!-- Start1 //-->

<div class="at-content">

<div class="div-tab tabs trans-top">

<div class="main-tab bg-light">

<ul class="nav nav-tabs">

<li class="active">

<a href="<?php echo G5_BBS_URL;?>/board.php?bo_table=SI">시공사례</a>

</li>

</ul>

<a class="pull-right tab-more" href="<?php echo G5_BBS_URL;?>/board.php?bo_table=SI">

+ 더보기

</a>

</div>

<div class="tab-content">

<div class="tab-pane active"><span class="widget-box"><?php echo apms_widget('basic-post-gallery', $wid.'-yc4', 'center=1'); ?></span></div>

</div>

</div>

                </div>

<!--// End1 -->

            </div>

                

                

2 Comments
4 카미 2018.05.17 13:23  
각각 위젯스킨의 widget.css 에서 폰트크기를 직접 주시면 될거같은데요.
3 똔민 2018.05.17 13:31  
위젯.css에서 font-size부분을 늘려보고 이것저것 만져봤는데 글씨가 커지진 않네요 ㅠ_ㅠ
제목
최근 글
최근 댓글
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory KakaoTalk NaverBand